Regulamin sklepu meblowego caromeble.pl

 

§1
Definicje  
Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu „Caromeble.pl" nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu „Caromeble.pl".
 2. Sklep „Caromeble.pl" prowadzony przez firmę Tokarczyk Michał z siedzibą w Warszawie pod adresem internetowym www.caromeble.pl. Na poszczególnych zakładkach Sklepu znajdują się Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca – Tokarczyk Michał z siedzibą przy ul. W.Sławka 3/5 lok. 64, NIP: 522-28-09-130, Regon 141018019.
 4. Produkt – meble lub inne rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
 5. Kupujący – osoba:
  1. zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepów,
  2. składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepów,
  3. składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
 6. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta w rozumieniu (art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego) zakupu Produktu.
 7. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.

 

§2
Informacje ogólne  

 1. Regulamin normuje warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kupującym może być tylko i wyłącznie:
  1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Osoba prawna,
  3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terenie Polski oraz Europy.

 

§3
Procedura składania Zamówień  

 1. Zamawianie towaru można złożyć osobiście podczas spotkania z konsultantem, telefonicznie lub pocztą e-mailową [email protected].
 2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.caromeble.pl i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
 4.  Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych lub zawierających niekompletne dane.

§4
Warunki realizacji Zamówienia 

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Każdy Produkt ma określoną dostępność. Gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony w Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Kupującym nowego terminu realizacji lub zmiany. Jeżeli Produkt zamówiony przez Kupującego jest niedostępny, Sprzedawca najpóźniej w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego będącego Konsumentem i zwróci całe otrzymane od niego wynagrodzenie.

 

§5
Terminy realizacji Zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, że termin realizacji Zamówienia zależny jest ściśle od tego, który jest to producent mebli:
  1. Black Red White około 1-4 tygodni
  2. BRW Komplet około 4-8 tygodni
  3. BRW Sofa około 6-10 tygodni
  4. Hilding około 2-4 tygodni
 2. Jeżeli Zamówienie obejmuje Produkty różnych producentów, termin realizacji Zamówienia należy szacować na podstawie producenta zamówionego Produktu oferującego najdłuższy z wskazanych w pkt. 1 terminów.

 

 §6
Sposób płatności 
1. Klient po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ma możliwość płacenia gotówką przy odbiorze lub przelewem za meble:

Wpłaty należy wysyłać na konto sklepu:
Dane do przelewu:
Nr rachunku: 13 1050 1025 1000 0023 1875 6240
Nazwa banku: ING BANK Slaski
Nazwa odbiorcy: caromeble.pl
Adres odbiorcy: 02-495 Warszawa ul. W.Sławka 3/5 lok. 64
Tytuł przelewu: Zamówienie nr:  (tu podaj numer swojego zamówienia)

 §7
Dostawa Produktów 

 1. Kupujący składając Zamówienie jest uprawniony do wyboru następujących sposobów odbioru Produktów
  1.  Dokonywany przez samochód Sprzedawcy lub firmy kurierskiej.
 2. Niezależnie od wybranego sposobu dostawy Zamówienia, Sprzedawca drogą wiadomości wysłanej na adres email Kupującego - informuje Kupującego o terminie odbioru lub terminie transportu Zamówienia.
 3. Koszt transportu wynosi:

Dostawa mebli

Na terenie Polski

Gotówka przy odbiorze

Dodatkowa opłata - 40 zł       

Przelew

 Tak - 0 zł      

Dodatkowe koszty

 Brak  

Wnoszenie mebli

Do uzgodnienia

Montaż mebli

15 % wartości mebli

 1. Koszt odbioru osobistego wynosi 0 PLN.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztu wniesienia Produktów do lokalu Kupującego, który dokonuje tych czynności we własnym zakresie lub ustala indywidualnie z kierowcą.
 3. Kupujący, przed dokonaniem odbioru Zamówienia dokonuje wraz z przedstawicielem Sprzedawcy oględzin Produktów, celem stwierdzenia czy są one zgodne z Zamówieniem.

 

§8
Biuro Obsługi Klienta  

 1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
 2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
  1. Kontakt telefoniczny pod numerami:

510-418-037 (Michał Tokarczyk)

 1. Kontakt za pośrednictwem poczty email: [email protected] 

 §9
Zwrot Produktów

 1. Prawo do odstąpienia od umowy kupna obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku.
   
  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej czyli  kiedy kupujący jest osobą fizyczną oraz dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   
  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   
  Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient.
   
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 §10
Gwarancje 

 1.  Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
 2.  Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez oddział sklepu, który adres znajduje się na stronie internetowej sklepu.

 

 §11
Reklamacje – postanowienia ogólne 

 1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane poprzez formularz dostępny pod adresem http://www.caromeble.pl/reklamacje.pdf lub w przypadku Kupujących, będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w sposób wskazany w §10 pkt. 2 lit. a. Regulaminu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za zgodność Produktów ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.)

 

 §12
Prawo składania reklamacji 

 1. Kupujący wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 2. Kupujący wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu, będący jednocześnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 3. Kupujący wskazany w §11 pkt. 1 Regulaminu traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Zamówieniem nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

 §13
Zwrot należności

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu, zwrot nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego - licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych Produktów.

 

 § 14
Newsletter

 1. Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania Newslettera - biuletynu o charakterze informacyjnym prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenia zgody przez Kupującego wraz z podaniem adresu email, pod który Newsletter ma być przekazywany oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
 3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ten sposób, że:
  1. prześle pod adres [email protected] prośbę o usunięcie z listy Newslettera,
  2. lub w dowolnej otrzymanej wiadomości Newsletter kursorem wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera zaznaczając odpowiedni automatyczny link do strony Internetowej Sprzedawcy.

 

 §15
Ochrona danych osobowych 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze danych Tokarczyk Michał
  z siedzibą w Warszawie, 02-495 Warszawa ul. W. Sławka 3/5 lok. 64, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego.
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
 3. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, mogą być przekazywane partnerom lub podwykonawcom Sprzedawcy.
 4. Ponadto, Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowego pola formularza Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do celów marketingowych Sprzedawcy, zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo do usunięcia swoich danych, które należy zgłosić do Sprzedawcy.

 

 §16
Zastrzeżenia prawne

 1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
 2. Sprzedawca, mając na względzie interes Kupującego, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Kupującego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania - zwłaszcza wirusy komputerowe - będą próbowały uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.

 

 §17
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej caromeble.pl, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią od zawodowego charakteru prowadzonej działalności, nie ponosząc, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialności za:
  1. przerwy w korzystaniu z usług Sklepów zaistniałe z przyczyn technologicznych ( a zwłaszcza: konserwacja systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
  2. usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez osoby trzecie lub Kupującego.
  3. bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późń. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późń. zm.).
 5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 6. Zamówienia złożone przez Kupujących przed dokonaną zmianą Regulaminu realizowane są na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów.
Michał Tokarczyk